Include Art

Partneři.

Radio ECCA, Fundación Canaria

Španělsko - Las Palmas de Gran Canaria

Nadace Rádio ECCA byla založena v roce 1965 na Kanárských ostrovech (Španělsko) a jejím posláním bylo zprostředkovat vzdělání lidem v odlehlých a venkovských oblastech. V průběhu let se Rádio ECCA proměnilo v uznávané vzdělávací a výchovné centrum a stalo se národním etalonem v oblasti vzdělávání dospělých a mládeže. Nadace sídlí v Las Palmas de Gran Canaria, ale s dalšími pobočkami působí na celém území Španělska. Kromě toho je prostřednictvím institucionálních partnerství přítomna také v Latinské Americe a západní Africe. Rádio ECCA vyvinulo vlastní systém výuky na dálku – ECCA System, který zakotvuje využití informačních a komunikačních technologií a vlastního rádia pro provádění vzdělávací činnosti. Vytvořila >400 programů distančního vzdělávání (VET). Zaměstnanci navrhují, produkují a zajišťují pestrou nabídku školení na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Rádio ECCA se ve své činnosti zaměřuje na podporu vzdělávání dospělých a mládeže, podnikání, sociální začleňování, životní prostředí, ICT, podporu rovnosti žen a mužů a inovace. Svou činností může nadace oslovit různé cílové skupiny: dospělé studenty, rodiny ohrožené sociálním vyloučením, ženy, mládež, nezaměstnané, podnikatele, migranty a uprchlíky, lidi z venkovských oblastí atd. Rádio ECCA má rozsáhlé zkušenosti s programy EU a řízením projektů. V současné době se podílí na 10 evropských projektech, především v oblasti podnikání, vzdělávání a sociálních inovací. Relevantními příklady jsou např: Solopreneur (Erasmus+) – Samostatná výdělečná činnost v odlehlých a venkovských regionech Evropy. Rádio ECCA vyvíjí materiály a školení na podporu samostatných podnikatelů. LEAP (Erasmus+) – Zvýšená účast dospělých na formálním a neformálním vzdělávání. Rádio ECCA spoluvytváří vzdělávací nástroje s tvůrci politik, aby lépe podpořilo význam celoživotního vzdělávání dospělých. AprOEP (Erasmus+) – Výměna osvědčených postupů a zkušeností s cílem zavést nové způsoby vzdělávání. Rádio ECCA a partneři zkoumají a podporují nové inovativní nástroje a metodiky neformálního vzdělávání. TOMes (Erasmus+) – Vzdělávání uprchlíků a migrantů v oblasti osvojování jazyků. Rádio ECCA a partnerství se zaměřují na jazykové dovednosti migrantů a podporují jejich sociální a pracovní začlenění. AFRIMAC (Interreg) – Podpora podnikání, inovací a technologické výměny se západní Afrikou. Rádio ECCA poskytuje kurzy podnikání a navrhuje a realizuje akce pro pracovní začlenění afrického obyvatelstva do mezinárodního prostředí. Pokud jde o mezinárodní spolupráci, Radio ECCA působí v Senegalu, Guineji Bissau a Mauretánii s cílem zlepšit gramotnost a sociální a pracovní integraci ohrožených kategorií. Jen v Senegalu se Rádiu ECCA podařilo za posledních 8 let zapojit do svých kurzů 6 000 žen. Z četných národních vzdělávacích akcí je třeba zdůraznit, že Radio ECCA se zaměřuje především na sociální a pracovní začlenění, podnikání, informační a komunikační technologie.

Nadace odborné školy Sagrady Familia

Španělsko-Malaga

SAFA (Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia) je jezuitská instituce, která se zrodila v Andalusii (na jihu Španělska) v roce
1938, na konci občanské války. Tvoří ji 27 škol rozmístěných v 8 provinciích regionu.
SAFA nabízí bezplatné vzdělání více než 20000 studentům, kteří navštěvují předškolní, základní, střední a vysoké školy. Jejím hlavním cílem je podporovat integrální a humánní vzdělání pro všechny, a to bez ohledu na jejich pohlaví, náboženství nebo sociální postavení. SAFA je dobře známá svou neustálou aktualizací, pokud jde o metodiky výuky a vzdělávání učitelů.

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Italy - Sicilia ENNA EN

PRISM je neziskový sociální podnik, jehož posláním je vytvářet rovné příležitosti pro citlivý rozvoj společnosti, komunit a lidí – od roku 2012 působí jako kvalifikovaný rozvojový agent s provozním sídlem ve městě Palermo a sídlem v italské Enně. PRISM představuje centrum společného plánování, otevřené veřejným i soukromým subjektům, pro vypracování rozvojových strategií a intervencí na míru, zaměřených na zhodnocení rozmanitosti a sdílení sociálních, kulturních a ekonomických zdrojů místních komunit, a to z mezinárodní perspektivy. PRISM každoročně vyhodnocuje svůj sociální dopad tím, že hodnotí všechny formy významných změn, které jednotlivci a komunity zažili po jejich zapojení do našich aktivit jako „spoluexperti“. Dopad zohledňuje zvýšení příjmů a úroveň integrace na trhu práce, inovace v oblasti vzdělávání, sociální začlenění a změny vztahů, dopady na fyzické a duševní zdraví a celkový dopad na kvalitu života a pohodu. Hlavními oblastmi intervence, které přispívají ke zvýšení sociálního dopadu, jsou:

  • Podnikání a zaměstnatelnost Zvyšování lidského rozvoje a socioprofesní integrace při současném posilování evropského hospodářského prostoru s cílem stimulovat iniciativy v oblasti samostatné výdělečné činnosti a posilování, zvyšování a rekvalifikace lidských zdrojů a systémů efektivity.
  • Výzkum, inovace a nové technologie, zvyšování a posilování kvality, vitality a kreativity citlivého a odpovědného evropského akčního výzkumu, který sleduje společenské funkce související s kontextem – plánování a podpora řešení a společných zásahů.
  • Sociální soudržnost, rovnost a rovnost využití opatření na posílení postavení v sociálním, ekonomickém a vzdělávacím kontextu – snaha o vyrovnání příležitostí, inkluzivní a přístupnou společnost pro všechny, založenou na lidských právech a rovnosti žen a mužů.
  • Místní rozvoj a udržitelnost, podpora výměny osvědčených postupů směrem k udržitelnému a sdílenému modelu rozvoje intervencí a služeb zaměřených na ochranu a zlepšování podmínek místního životního prostředí a obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů.
  • Mezinárodní spolupráce, mobilita a mládež, zlepšování meziodvětvového a nadnárodního přenosu znalostí a zkušeností v oblasti řízení inkluzivity a společenského povědomí s cílem prozkoumat integrované a strukturované strategie pro inteligentní a udržitelný globální růst podporující začlenění. Koncept PRISM vznikl v srdci sicilského vnitrozemí z iniciativy odborníků působících v oblasti mezikulturní spolupráce a dialogu, a to jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni. V současné době PRISM zaměstnává 10 zaměstnanců a 4 dobrovolníky.

RESET - VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO POSÍLENÍ A TRANSFORMACE - RESET LTD.

Kypr - Limassol

S více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti výzkumu a vzdělávání investuje RESET do vytváření, vývoje a revoluce sociálně orientovaných konceptů, systémů a postupů, které upřednostňují lidskost a reagují na nejnáročnější společenské výzvy naší doby. Naše organizace se zaměřuje na akceleraci znalostí tak, aby posílila pozitivní místní, národní, regionální a globální změny. Účelem RESETu je podporovat spravedlivý a nenásilný svět prostřednictvím vzdělávání, restorativního dialogu, rozvoje dovedností mezi odborníky a zranitelnými skupinami a konstruktivní činnosti. RESET úzce spolupracuje s vládními úřady, místními samosprávami, nevládními organizacemi, komerčními subjekty a vzdělávacími institucemi s cílem řešit tržní, sociální, ekonomické a kulturní výzvy. RESET věří, že tři pilíře jeho práce, výzkum, vzdělávání a transformační dialog, mohou vést ke kreativním řešením, která mají dopad na významné změny v sociální struktuře každé společnosti. Tým RESET tvoří zkušení, plně vybavení výzkumníci, facilitátoři dialogu, školitelé, pedagogové, projektoví manažeři, weboví vývojáři a grafici. Odborné znalosti se týkají oblastí komunitních a mládeží vedených iniciativ, vzdělávání/e-learningu, sociálního začleňování, transformačního dialogu a posilování kreativity.

Frame - Nadace pro rozvoj mezinárodních a vzdělávacích aktivit

Polsko - Lodz

Nadace pro rozvoj mezinárodních a vzdělávacích aktivit – FRAME si klade za cíl rozvíjet a podporovat mezinárodní spolupráci místních komunit podporujících vzdělávání, odbornou činnost a blaho občanů. Statutární cíle realizuje díky rozvoji mezinárodní, národní a místní spolupráce široce pojatého společenského charakteru, podpoře evropské integrace, aktivní spolupráci při rozvoji občanské společnosti a kultury demokracie a vzdělávací a kulturní činnosti. FRAME sídlí ve městě, které se aktivně proměňuje v město kreativního průmyslu a podporuje u svých občanů praxi udržitelného životního prostředí. Naši pracovníci pořádali workshopy, konference a školení na téma oběhového hospodářství a kreativní recyklace. Podíleli jsme se na řadě projektů zabývajících se udržitelnou módou. Naši síť tvoří řada organizací zaměřených na udržitelnost, vzdělávání i na cestovní ruch – jsou to jak velcí hráči, jako je například Fashion Revolution, tak místní aktivní organizace, které uskutečňují změny v blízkém okolí (např. značky pomalé módy nebo ekologičtí umělci). Spolupracujeme také s obchodními školami a univerzitami, které podporují myšlenku udržitelného rozvoje v našem regionu. Současné spoléhání na vynikající zkušenosti našich odborníků spolu se zapojením síťové spolupráce s partnerskými organizacemi vytváří novou kvalitu a synergickou hodnotu implementace nových řešení sledovaných výzev. Členové naší nadace mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti vzdělávání, poradenství a školení, z nichž mnohé mají mezinárodní rozměr, který přispěje k realizaci tohoto projektu.

Pelican - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o.

Česká republika - Brno

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o poskytuje vzdělávací příležitosti v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých. Hlavní náplní organizace je sloužit potřebám mladých lidí, ale i pedagogických a vzdělávacích komunit či osob trpících sociální neviditelností. PELICAN tak činí prostřednictvím podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a státními neziskovými organizacemi a poskytováním kvalitních produktů, programů a odborných služeb. PELICAN se úzce věnuje sociálním tématům jako začleňování opomíjených skupin do společnosti, mládež, cizinecká politika a problémy, které jsou aktuální v České republice. Od svého založení v roce 2002 se škola transformovala z jazykové školy na centrum vzdělávání mládeže a dospělých. PELICAN tvoří tým 8 zaměstnanců a 10 spolupracovníků a odborníků z různých oblastí (cizinecká politika, vzdělávání, sociální práce atd.), což zajišťuje ucelený přístup a vizi ke komplexnímu řešení problémů. PELICAN těží z 15 let zkušeností s prací s mladými lidmi a opomíjenými skupinami společnosti a zjišťováním jejich potřeb. Sdružení aktivně hledá způsoby, jak zlepšit jejich občanskou angažovanost a informovanost veřejnosti. Kromě toho PELICAN spolupracuje s řadou soukromých i státních vzdělávacích organizací a úřadů, včetně univerzit, středisek vzdělávání dospělých a úřadů práce, a každoročně zapojuje více než 200 účastníků do různých aktivit spojených s realizací a rozvojem vzdělávacích projektů či jiných akcí souvisejících s jeho zájmovou oblastí.